ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τηλ.: 210.672.52.35, 210.672.61.30
/

ΡΩΣΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Για την κατάθεση των δικαιολογητικών για την έκδοση της Ρωσικής  θεώρησης εισόδου (βίζας) σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Θεωρήσεων, το οποίο βρίσκεται στην έξης διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 42, 15232 Χαλάνδρι.

Το Κέντρο Θεωρήσεων δημιουργήθηκε με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των υπηκόων ξένων χωρών και των ανιθαγενών, οι οποίοι αιτούνται την έκδοση της θεώρησης εισόδου (βίζας) για την είσοδο στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την επιτάχυνση και την απλοποίηση της διαδικασίας της έκδοσης των θεωρήσεων, τη δημιουργία των μέγιστων δυνατών άνετων συνθηκών για τους αιτούντες.

Στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκτός του Κέντρου στην Αθήνα, λειτουργεί το Κέντρο Θεωρήσεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Τα Κέντρα Θεωρήσεων είναι εξουσιοδοτημένα επίσημα να παραλαμβάνουν, να επεξεργάζονται και να μεταφέρουν τα δικαιολογητικά για έκδοση βίζας, συμπεριλαμβανομένων των προξενικών τελών, στις Διπλωματικές Αρχές και τα Προξενικά Τμήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τα φυσικά πρόσωπα και τις διαφορετικές εταιρείες και οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών γραφείων) και, επίσης, να παραδίδουν τα διαβατήρια με έτοιμες θεωρήσεις εισόδου. Οι υπάλληλοι των Κέντρων Θεωρήσεων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης για την έκδοση βίζας, για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση βίζας, για τη διαδικασία και το χρόνο έκδοσης θεώρησης εισόδου και τα λοιπά.

Η τελική απόφαση για την έκδοση ή μην έκδοση της θεώρησης εισόδου λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο από τις Διπλωματικές Αρχές και τα Προξενικά Τμήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Οι υπήκοοι των ξένων χωρών διατηρούν το δικαίωμα να καταθέτουν τα δικαιολογητικά για έκδοση βίζας κατευθείαν στις Διπλωματικές Αρχές και τα Προξενικά Τμήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε περιπτώσεις όταν οι ως άνω αιτούνται την έκδοση βίζας για τον εαυτό τους ή για τους κοντινούς τους συγγενείς, εντούτοις, αυτό δύναται να πραγματοποιηθεί μόνον κατόπιν ραντεβού. Πλην των προαναφερθέντων περιπτώσεων, χωρίς τη συνδρομή των Κέντρων Θεωρήσεων, οι Διπλωματικές Αρχές και τα Προξενικά Τμήματα δέχονται τα δικαιολογητικά για την έκδοση βίζας με αίτημα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας παραμονής, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των ξένων Διπλωματικών Αρχών και Προξενικών Τμημάτων που αναχωρούν στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς επίσης των μελών των επισήμων αποστολών, τα οποία πρόκειται να εισέλθουν   στη Ρωσική Ομοσπονδία βάσει της πρόσκλησης των Ρωσικών Κρατικών Αρχών.

Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες και τις οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών γραφείων και άλλων εταιρειών-διαμεσολαβητών, που ασχολούνται με τις θεωρήσεις εισόδου για τους υπαλλήλους τους και τους πελάτες τους (ανεξάρτητα από το σκοπό της εισόδου στη Ρωσία), οι προαναφερθείσες εταιρείες οφείλουν να απευθύνονται σχετικά με την έκδοση των Ρωσικών θεωρήσεων εισόδου αποκλειστικά και μόνον στα Κέντρα Θεωρήσεων.

Η αμοιβή του Κέντρου Θεωρήσεων είναι σταθερή και διαχειρίζεται αποκλειστικά το ίδιο το Κέντρο. Η προαναφερθείσα αμοιβή δεν αντικαθιστά τα προξενικά τέλη που πληρώνονται στις Διπλωματικές Αρχές ή στα Προξενικά Τμήματα. Το μέγεθος των προξενικών τελών καθορίζεται βάσει της Σύμβασης μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.      

Εάν έχετετυχόν παράπονα σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Θεωρήσεων (χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, πολύωρη αναμονή, αγενής συμπεριφορά των υπαλλήλων και λοιπά) είτε έχετε προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας του Κέντρου, μπορείτε να τις αποστείλετε στη διεύθυνση του Προξενικού Τμήματος της Πρεσβείας στην εξής διεύθυνση׃ Χαλάνδρι, Τζαβέλα 5, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση׃ athenes@dks.ru. Το αίτημά σας θα εξεταστεί οπωσδήποτε και θα απαντηθεί πλήρως.